is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Elfde deel, beginnende met den aanvang der stadhouderlyke regeeringe van Fredrik Henrik [...] in't jaar 1625; en eindigende, met het sluiten der Munstersche vrede, in't jaar 1648.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XLI. Boek. HISTORIE. 97

gen en HarderWyk, werdt ook eenig volk gelegd, Graaf Ernst bleef binnen Arnhem. In deezen ftaat, befloot men af te wpgten, wat de vyand onderneemen zou (ƒ).

De Graaf van den Berge bleef, langer niet dan drie dagen, aan de overzyde van den Ysfel. Op den eenendertigften van Hooimaand, trok hy, met een deel zyns Legers, langs de fchipbrug, over den ftroom, floeg zig neder te Dieren, tegen over Doesburg, nam eene fchans in, tusfchen deeze Stad en Zutfen, wierp eene nieuwe affny' ding op, en begon eene brug, op paaien, te leggen over den Ysfel, onder 't gefchut derbemagtigde fchanfe. Ernst, Graave van Montecuculi, daarna, tot zyne verfterking, met veertienduizend man Keizerlyke troepen, over den ftroom getrokken zynde, befloot men de Veluwe in te rukken (g), naar Amersfoort, daar flegts zes ven delen knegten en een kornet paarden binnen la gen, die de Plaats terftond opgaven. De Bevelhebber der Stad, Tertulliaan van Dorp, werdt, deswege,met ballingfchap,geftraft. 'tHuisterEem werdt, insgelyks, veroverd, door den vyand. Doch te Hattum, op welke Stad de Graaf van Salazar het oog hadt, was men op zyne hoede; zo dat 'er niets vyandlyks op ondernomen werdt, welk eenig merkelyk nadeel deedt (Ji). Ook ftelde Harderwyk zig zulks in ftaat, dat men op deeze Stad, insgelyks, niets durfde beftaan (ï). Midlerwyl, hadt het inneemen van Amersfooit U-

trecht,

ff) Menior.ileFrcrler.Henri p. 87-ye. Aitzema Ï.O«/, W.917» (i?)KefoU Holl. i! Aug. 1629 bl. 14', l'h~) Refol. Holl. 20 Aug, 1629. bl. 161. .( i ) Refol Holl. 19 Aug. 1629 bl: 160. Van dhn Sandr X. $osk, bl. 145, 146.

XI. Deel. G

1629.

XXIV. Inval in de Veluwe.

Amersfoort ver* looren.