Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jp^- - - Zy

wordt, alormne, in 'de Vei eenigde Gewes-

kondigd.

45*4 VADERLANDSGHE XLIV.Boek.

„ als of zy de inwendige rust geftoord hadden, „terwyl men aan de Vrede van buiten arbeid„ de; dat zy, hierom, toeftonden, dat de Vre„ de, ook in Zeeland , afgekondigd werdt, „terwyl zy bleeven betuigen, onfchuldig te j, willen zyn aan de verwarringen en rampen, „ die den Staat, door dit afzonderlyk Verdrag, gedreigd werden; willende zy, door „ deeze hunne infchikkelykheid , geenszins, „ goedkeuren de handel wyze der algemeene „ Staaten, nog verfcheiden' befluiten, by hen, ;jj op dit ftuk? genomen (g)." In deezer voege, ftemde Zeeland eindelyk ook tot de Vrede, die, ..op den gemelden vyfden van Zomermaand, alomme, afgekondigd werdt. Vyf dagen daarna , hieldt men eenen plegtigen Dankdag. Ook 'werdt, niet fchieten, vuuren en branden van pektonnen, in de meefte Steden, groote vreugde bedreeven. Doch. in gantsch Zeeland werdt niet gevuurd. Ook niet, dat opmerkelyk is, te Leiden, in Holland (Jï). Sommige Predikanten fpraken ookj ter gelegenheid van den Dankdag , flaauwlyk van de voordeelen der Vrede: 't zy om den Prins van Oranje te vleijen, gelyk eenige dagt'en, of om andere redenen. Een hunner ging zelfs zo ver, dat hy eenige plaatfen der Schrift, die op God zagen, paste op den Prinfe; hem hooglyk verheffende, om dat hy de Munfterfche Vrede hadt gezogt te beletten (i). Zo gering waardeerden deeze luiden

O).Notul,. Zeel. 30May «.1648. bl. 165, hy Wicquef.Preuv. p. 219 en Aitzema Vredehand. bl 375.

(h ) Refol. Gener Vetter. 22 May ify». M. S. AiTZEMA Hfi Deel, bl. 272 en Vredch. bl. 383, 384.

C'j WjCoubfort Livr. ii. p. 74, 75,

Sluiten