is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het elfde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het XI. DEEL. 89

BL 259. r. 4. „Een Boek —- gerigt tegen ten werk van Hugo de Groot." 't Is klaat genoeg, dat Seldenus , in den titel van zyn Boek, op dat van de Groot fpeelde, en, vóór zo ver de Groot geleerd hadt, dat geen zee konde beheerd worden, ftondt ook de gedagten van Seldenus hier tegen over (V). Voor't overige -, egter, heeft men reeds, teregt, aangemerkt (y), dat de Groot onze vrye vaart op de Indien, yeele jaaren te vooren, hebbende verdeedigd, en Seldenus den gewaanden eigendom des Konings van Groot-Brittannie over de Britfche Zeeën, dierhalven, deeze beide Boeken, over verfchillende zaaken, op verfchillende tyden en gelegenheden , met een ander oogmerk, In 't licht gekoomen, niet, geheellyk en opzetlyk, tegen den anderen ftonden.

Bl. 163. r. 9. „ Bezending aan de Vroedfchap van Amfterdam." vMen zie dit breeder, ter onderaangehaalde plaatfe (V).

Bl. 268. r. 4. „Welk" Cgefprek) „ 's Prinfen gezindheid tot het beleg van Antwerpen, klaarlyk bewyst." Dit zou ook rader fchynen te blyken , uit het fchryven van d'Eftrades, te .weeten, dat de Prins hem verzekerd hadt, met het eerst van Mei deezes jaars, tien duizend man te zullen doen trekken naar den Dyk van Calo; werwaarts ook, federt, (als, ftraks, by ónzen 1 , sof! « tref-

f»De beroemde Barbeyrac zegt, in dien zin, mynesineenings, op Pufkndorf, Breitde Nature iifoG»;, T i. Hb. 4. C. 5. § 5- (O- » Mare liberum , tt celui que Seluenws „ T O t'POS/i , fout le titre dl Mare claufnm." Conf. Bynkershoek. , in Biffert de Demin. Merii, Cap 9 Vid. ejus Opera Ümnla Tom. 2. fol. m. 137. feqq.

(j) Vergel.'PAULüs, Verklar. derUaie, 1 B.Inleid, hl. 79. (2).

fa;) Wagen., Befchryving van Amfterdam, 5 B. hl. 28-»3J Vergel. V. b. Capellen ,l.e.n B. U. 20, ai en at.

F 5