is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het elfde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, qp het XI. DEEL. 99

geteekend IfV). 't Geval, van 't welk Wagen. hier gewaagt en, by fommigen, niet volleedig wordt voorgefteld, komt, hoofdzaaklyk, hier op neder.

De Prins hadt, op den 21 van Wintermaand des afgeloopen jaars 1644, den Koramisfarisfen der algemeene Staaten (aan wien, nevens zyne Hoogheid,delaatstgemelden'tbeleid der zaaken opgedragen hadden) voorgefteld; hoe men, door 't vermeesteren van Sas van Gend, nu meêr kans hebbende, om in *s Vyands Land te dringen, dierhalven, by hem, in overweeging was gekoomen, om één der volgende drie Plaatfen te beleggen , te weeten, of Brugge, (waar onder Damme met de omliggende en aanhoorige Forten van dien) of Hulst, of Antwerpen. Na veele redenen hier over gewisfeld en alles gewikt en gewoogen te hebben, befloot men, eenpaariglyk, „ dat men foude behooren een# ., ontwerp te maaken * van het beleg van het „ fterke Cafteel ende Stad van Antwerpen, op „ vertrouwen, dat God het defleyn genadelick „ fou willen zegenen." Ook begreep men, hier toe, eene meerdere ligting van manfchappen, dan gewoonlyk, den vereenigden Gewesten te moeten fmaaklyk maaken , doch zonder dat men, bepaaldelyk, van Antwerpen moest reppen, maar alleen „ van een groot deffein ende entreprife, „ tot voordeel van den ftaat dezer Landen." De Leden namen, hier op, den eed van geheimhouding aan , ,, alzo," zeiden zy, de „ fecretejje ende ftilzwygentheyt, in het pro„ je&eren en minuteren van deffeinen van oor-

„ loch

f» Zie myne Aanteek., alhier,*/. 71 en U. 89—91; °P Wagen, ii D. bl. 150. r. 4. en */. sïg. r. 4.

G 2