is toegevoegd aan uw favorieten.

Byvoegsels en aanmerkingen voor het elfde deel der Vaderlandsche historie van Jan Wagenaar.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AANMERK, op het XI. DEEL. 109

beroofd.' Zy hadden, bovendien, op zulk eene onreine wyze huisgehouden, dat 'er de Pest uit ontftondc, waar door veele Burgers om het keven kwamen («).

Bl 102. r. 17. „De Stad (s' Hertogenbosch) gaf zig over." Tot de overgave, is, volgens egte berigten, zeer veel toegebragt, door de ftoutheid van een' Vlisfmgsch' Burger, Pieter Jansfen genaamd; die, met eene bende Vrywilligers, naar het Leger getrokken en, door den Prins, tot Vaandrig aangefteld,/ door de gefchoote bres, met zyn Vaandel om het Lyf, zig in de Stad en naar den toren eener Kerk, (welke hy, by toeval, open vondt) begeven hadt, en zyn Vaandel aan de fpits diens Kerktorens vast gemaakt. Deeze list zou den moed der Belegeraars ontvonkt hebben, en de Bezetting in den waan gebragt, dat de Stad reeds was overgegeven. Althans, Fredrik Henrik vereerde den Man met een gefchenk in geld, en een' kleinen zilveren Toren, die, nog heden , in Vlisfingen bewaard wordt (■»>).

Bl. 135. r. 16. Zy werden, door des Vyandsgefchut, van daar (Saftinge) tot beneden Zuidbeveland, te rug gejaagd." Ik twyfek zeer aan de naauwkeurigheid van dit Verhaal. De Zeeuwfche Vice-Admiraal Hollare, die, met zyne Vloot, fterk twee-en-dercig Schepen, omtrend Saftinge geankerd lag, wierdt wel, door den Spaanfchen Vlootvoogd, by het uitkoomen van het Saftinger-gat, genoodzaakt te wyken, maar niet verder dan onder Falkenisfe;

want

(*) Van Bemmel, Befchryv. van Amersf. 2 D. &I.945—951.

fw) J. VV. te Water, Inhuld. van Willem V. Bl. $2. en de Voorreeden des elfden Deels der Verhand, van 't Zeeuwsch Genootfchap.