Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ia8 VADERLANDSCHE II. Boek

v.

Ag: Batavifchebenden, in Ronieinfchendiens:, veriaaten dien en flaan op weg naar NederGerraaDie.

werdt, op dat hy, omgebragt, geenen haat by zyne Landsluiden, of in 't Leger behouden, geene tweedragt verwekken zou, naar de Friezen weggevoerd Cc~).

Ten dien zelfden tyde, agterhaaldc de bode , door Civilis afgevaardigd, de agt benden der Batavieren, by weiken Tacitus, die dit verhaalt, nu ook van Kaninefaaten gewaagt, die te vooren niet genoemd waren. Deeze benden, eerst van Vitellius naar Germanie gezonden, hadden nu, op zyn bevel, hunnen weg wederom naar Rome genomen. Naauwlyks haddenze Civilis ooodichap gehoord, of de moed zwol hun dermaatc, dat zy, oorzaak tot gefchil zoekende, den loon voor hunnen togt, gefchenken, dubbele foldye en vermeerdering van 't getal der paarden, al het welk hun door Vitellius beloofd was, vrymoediglyk eifchen durfden. Hordeonius Flakkus, die over hen geboodt, maakte, met hun veel tocteftaan, dat zy eindelyk begeerden 't gene zy wisten, dat hy weigeren zou. Eerlang verlietenzo hem, cn iloegen naar Nedcr-Germanie (6)

op

Cc) Tacit. Hift. Libr. IV. Cc:p. iS.

(6) Sedert dat zig verfcheiden' Germanifche Volken , over den Ryn, in Gallie begeven hadden, heeft een gedeelte van Gallie, langs den linker' Ryns-oevcr, den naam van Germanie aan deeze zyde des Ryns, of Germania Cisrhenana, gelyk de Romeinen ipraken (Caliar de Bell. Gall. Libr. II. Cap. 3. & Libr. VI. Cap. 2.} aangenomen. Dio Cassius Lib, LUI. p. 503. E. Dit Gallisch Germanie werdt in Opper- en Neder Germanie onderfcheiden. Ammian. Marcell. Libr. XV. Cap. 9. Volgens PtöLêMEüs (Libr. II. Cap. o.) Geritte Nedcr-Germanie zig langs den Rynkant uit, van

da

Sluiten