Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

III. Boek. HISTORIE. 243

nedergezet (ƒ). Begeerig om deeze hunne wooningen te behouden, zonden zy gezanten aan Juliaan, dien zy nog in de winterlegering meenden aan te treffen; doch wiens Leger reeds omtrent Tongeren genaderd was. 't Verzoek was, dat zy, zig gerust houdende, ook door niemant, in hunne bezittingen, mogten gefloord worden: 't welk van Juliaan en zynen Raad te dubbelzinnig gekeurd werdt, om niet met gelyke munt betaald te worden. Hy vaardigt dan de gezanten af met onwisfe hoop en gefchenken, doch zendt hun eenig volk, onder 't geleide van Severus, langs den oever des Ryns, agterna, terwyl hy, met eene vloot van zeshonderd Schepen, van welken hy 'er vierhonderd, in minder dan tien maanden , hadt doen timmeren, den Ryn afzakte, om den vyand, in zyn eigen land, by te komen (g). De Saliërs werden, eerlang, 't zy door hem, door Severus, of door beide, zo onverhoeds overvallen, dat zy, van verbaasdheid raadeloos, eer fmcekende dan wederliand biedende, zig met Vrouwen en Kinderen, en al wat zy hadden, overgaven (K). Juliaan heeft hun daarna eenige Landen afgeflaan (f), waarfchynlyk dezelfden, die zy reeds bezaten, en onder deezen ook een gedeelte ten minsten van Batavia, gelyk uit het vervolg deezer gefchiedenis nader zal konnen afgenomen worden.

Toen

(f) Amm. Marcellin. Libr. XVII. Cap. VIII. p. 186. Cg) Iuliani Epift. ad Athenienfes, p. 279. \h) Amm. Marcell. Libr. XVII- Cap. VIII. p. 186. CO Libanius dc Laudib. Julinni, in Notis VaLESU ad Amm» Maucwu Lür. XVU. Gap. VUL p. 1S6.

Sluiten