is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Eerste deel, beginnende met de aankomst der Batavieren hier te lande, en eindigende met het jaar 800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Boek. HISTORIE. 331

't jaar zeshonderd twee-en twintig, droeg hy de Regeering over Oostfrankryk, en gevolgelyk ook over de Landen, omtrent den Ryn gelegen, op aan zynen oudften Zoon, Da gobert, die van de Oostfranken, eenpaarig, tot Koning werdt aangenomen (v). Vier of vyf jaaren, hadt hy geregeerd, toen hy, naar 't verhaal van fommige laatere Schryvers, met de Saxers in oorlog raakte. Onze oudfte Kronyken maaken ook gewag van deezen Kryg, en fchoon hun verhaal met eenige fabelagtige omftandigheden doormengd fchynt, vindt men 'er egter eenige andere omftandigheden in, die gegrond voorkomen. Wy deelen de byzonderheden van deezen oorlog den Leezer mede, zo als wy ze gevonden hebben. Elk fchifte, zo veel doenlyk zy, het waare van het valfche.

De Saxers, die, gelyk wy boven (V) hebben aangemerkt, den Oostfrankifchen Ryke iynsbaar geworden waren, ondernamen nu tégen Dagobert en Klotaris op te Haan. Zy gaven den laatften, door hunne Afgezanten, te kennen, dat zy voortaan onder nieHiant ftaan wilden. Zy voegden 'er verfcheiden' trotfe uitdrukkingen by, en tergden den Frankifchen Koning zo zeer, dathy, door eenigen zyner Hovelingen, en inzonderheid door Faro, Bisfchop van Meaux, niet dan met veel moeite wederhouden werdt,van het Regt der volken te fchenden, en deezen Gezanten

(v) FRErmoAiu Cliron. Cap. XLV1I. Gesta Rcgum Francofiun, Cap. XfJ. Bl. 321,

Dagoberï

wordt Koning vanOostfrankryk.622.

X.

DeSaxers en Friezen, door Klotaris den II.en Dagobert, overwonnen.