is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Eerste deel, beginnende met de aankomst der Batavieren hier te lande, en eindigende met het jaar 800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

$1* VADERLANDSCHE IV.Boek.

ten eenen onwaardigen dood aan te doen. De Bisfchop bewoog de Gezanten, om zig te laaten doopen, en wist toen den Koning diets te maaken, dat zy, nu Christenen, of gantsch andere menfehen dan zy te vooren waren, geworden zynde, de misdaaden niet boeten moesten, die zy, nog ongeloovigzynde, begaan hadden. Zy werden dan, met gefchenken overlaaden, te rug gezonden. En men vindt aangetekend, dat zy de eerften geweest zyn, die de kennis van den Christelyken Godsdienst onder de Saxers hebben gebragt (x). Ondertusfchen, bleeven de Saxers by hun voorneemen, om zig van de Frankifche heerfchappy te ontfiaan. Zy verbonden zig met verfcheiden' omgelegen' volken, onder anderen met de Friezen (y), en bragten eene aanzienlyke magt op de been. Dagobert trok hun, over den Ryn gekomen, met een magtig Leger tegen. Zy ilreeden dapperlyk, onder 't bevel van Berthold, hunnen Koning of Hertog, want hy draagt beide deeze naamen by de Frankifche Schryvers. Dagobert kreeg eenen houw op 't hoofd, waardoor hem een gedeelte van zyne lange lokken weggenomen werdt. Hy liet dezelven, door Zynen Wapendraager, byeen raapen, en aan Klotaris, zynen Vader, brengen, om te kennen te geeven, in hoe groot een gevaar, hy geweest ware, en hoe zeer hy zyns Vaders hulp behoefde. Klotaris rukt, op 't zien deezer hairlokken, ook in aller yl een leger

by

(x) Vita S. Faronis Epift. Meldenfls, Cap. LXXI-XXXVL UJ 4te beneden U 337.