is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Eerste deel, beginnende met de aankomst der Batavieren hier te lande, en eindigende met het jaar 800.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Boek. HISTORIE. 335

zorgde 5 of om, by hem, te verblyven, wanneer zy, den Christelyken Godsdienst omhel-r zende, eer als Broeders dan als Slaaven, van hem behandeld werden. En gelyk men niet twyfelen kan, of veelen zyn, by deeze gelegenheid , naar hun Vaderland, te rug getrokken ; zo zyn 'er ook verfcheiden' geweest, die in dienst van Eligius overgingen. Men vindc aangetekend, dat hy, onder anderen, zekeren Thille, eenen Saxer van herkomst, in zynen dienst hadt, die, nevens hem, voorden Koning arbeidde, en zo veel voordeels trok uit de onderwyzingen zyns meesters, dat by naderhand ook een voorbeeldelyk Christelyk leeven geleid heeft (V).

Dusdanig was de uitflag van den Saxifchen en Friefchen Oorlog, die, ten deele om dat hy van geene Schryvers verhaald wordt, die den tyd beleefd hebben, in welken hy zou voorgevallen zyn 5 ten deele, om dat het verhaal deezes Krygs van de laatere Schryvers met veele heuzelagtige omilandigheden fchynt opgefchikt te zyn ; van veelen onder de verdigtfels gefield wordt. Wat ons aangaat, fchoon wy geenszins voor de waarheid der omilandigheden zouden willen inftaan, durven wy egter den gantfehen Kryg niet voor verdigt houden; zo om dat Audoënus, Bisfchop van Rouan, die, onder Klotaris en Dagobert, gebloeid heeft (8), en zaaken

verCO. Vita S. Eucii, Lilr. i. Cap. 10.

( 8 ) Wy fchryven, gelyk van allen, zo ver wy weeten , gefchiedt, het Leeven van Eligius aan zynen Tydgenoot Audoênüs, Bisfchop van Rouan, toe. 't Is

waar,

Onderzoek over de waarheid deezes Krygs-