Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XXIII.

Karoloïnan flaat dc Saxers en' Friezen.

743- 1 i

40a VADERLANDSCHE IV. E-oek:

hec fchryven beletcede (//). Somtyds ontbrak het hun aan goed Pergamcnt (/). Veeltyds vondt men gecne boeken dan die flfegc gefchreeven, cn dus bezwaarlyk te leezen waren (k); zo dat 'er veel tyds en arbeids vèreischc werdr, om tot eenige kennis van belang te geraaken. Bonifacius egter, met de bekwaamheid die hy hadt, en die van veelen hoog geroemd werdt (/), arbeidde vlytiglyk aan de bekeering der ongeloovigen en den opbouw der Gemeente. De fchets, welke wy van zyn gedrag, uit de egtlle Hukken, die tot ons gekomen zyn, hebben gegeven, zal den Leezer hebben doen zien, welk een man hy geweest zy. Zy heeft ons de wcereldlyke zaaken, voor eene poos, uit het oog doen verliezen. Wy hervatten den draad van ons verhaal.

In of omtrent den jaare zevenhonderd tweeënveertig, Honden de Saxers, onder Dideiuk of Dirk, wederom tegen de Franken op. Ka•oloman maakte zig wel haast van céne hunner Vestingen meester, en noodzaakte hen, op ïieuws, tot onderwerping; doch zy hervatteten den opflcnd andermaal, in 't volgende jaar, :ïg verbonden hebbende met Radboud (W), He, in fömmige Kronyken, genoemd wordt Hèer nm Nedcrfricdand', en Broeder van Gonde-

b a l d ,

(70 Epift. GSMMULI inter Bonif. CXI.IX. p, 230. • CO Epift. Jatto inter Bonif. CXIV. p. 153'. (I:) Epift:. Coena; inter Bonif. XCIX. p. ly. ( l) Epift. Theophyiac. inter Bonif. CXLVfr. p. 227. (m~) C'hron. breve Seno.ii. ut', er.ittun -43. Epift. Za 11'. hfr onif. CXXXVI4I. *. 201. '

Sluiten