Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U6. i

Pipyn overwint de Saxers, met hulp der Friezen.

CO Annal. Bertinian. ad annum 746. Epitoni. Chronic Casfiiï> apud Murator. Rer. Ral. Script. Tom. li. p. 358. CO EP'11, Bonifach XCI- p. 12Ö.

404 VADERLANDSCIIE IVi Bottl

floot, vrywillig of zyns ondanks, het Ryksbevvind zynen Broeder Pipyn alleen in handen tö laaten, trok, op het einde des jaars zevenhonderd zesenveertig, naar PvOtne, en begaf zig eerlang in het Benediéryner Klooster van den Berg Kasfin - alwaar hy, zig vooraf den kruin te Rome hebbende laaten fchceren, Monnik werdt (j).

Terftond hierna, werdt Pipyn al wederom genoodzaakt, om eenen opftand onder de Saxers, door de wapenen,te derapen. 't Schynt, dat zy in Frankryk gevallen waren, en een groot getal van Christelykë Kerken verwoest hadden. Immers ik weet op niemant beter dan op de Saxers te pasfen, 't gene Bonifacius, in éénen zyner Brieven, aan Paus Steven den III, niet lang na deezen tyd, gefchreeven, van de Heidenen zegt: „ dar. „ zy, naamlyk, onlangs, in zyn Bisdom , „ meer dan dertig Kerken verwoest en ver„ brand hadden (7)." Pipyn flaagde te beter, in zyne onderneeming tegen de Saxers, doordien hy nu van de Friezen werdt bygeftaan. Zyn Leger vereenigde zig met dc gewapende manfehap, welke de Friefche Koningen, ten zynen behoeve, op de been gebragt hadden. De Saxers werden grootendeels verflaagen of gevangen genomen. Hun Land te vuur en te zwaard verwoest, Eerlang onderwierpen zy zig, en beloofden de fchatting, welke zy, eertyds, Klotaris

den

Sluiten