Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV. Boek. HISTORIE.

405

den I. toegezeid hadden, voortaan, volkomenlyk te zullen opbrengen. Veele Saxers, zig buiten Haat vindende om de magt der Franken te wederflaan, ontweeken de dood of flaaverny, door belydenis van den Christclyken Godsdienst te doen, en zig te laaten doopen (V).

Pipyn, nu het gantfche Staatsbewind des magtigen Frankifchen Ryks in zyne handen gelleld ziende, befloot, met het gezag, ook den naam van Koning aan te neemen, en Childerik den III, die tot nog toe alleenlyk dien naam gevoerd hadt, ook van denzelven te berooven. Ondcrtusfchen moest aan dit werk een glimp gegeven worden. Behalve de toeflemming der Frankifche Grooten, ten deezen einde, te Soisfons byeengeroepen, hadt men de Pausfelyke goedkeuring noodig. Men zondt dan Burchard, Bisfchop van Wurtsberg, en den Kapellaan Fulrad naar Rome. Paus Zacharias, die Pipyns hulp tegen de Longobarden i.n Italië behoefde, gaf ligtelyk zyne toeltemming tot deszelfs verheffing (w), vcrklaarcnde dat men hem, die de Koningklyke magt reeds bezat, ook den Koningklyken naam niet behoorde te weigeren (ar). Ook werdt hy eerlang, na dat Childerik van den troon geftooten en in een Klooster gefteken was, te Soisfons, door

den

(y) FREDEOARir Chronic. ///. Cont. Cap. CX. feu Coücfl;. Historie, cx Tuoromacho, Libr. vi Cap'. Wcpud Hf Canis. Tom. [f. P. I.' p. 220.

. (*■) Annal. Bertinian. ad annum 749. Eginiiart. Annal. ad gtinum 741.1.

. (x) Annal. Loifel. ad annum. 749.

Cc 3

xxiv.

Pipyn, tot Koning van Frankryk verheeven , wordt door Bonifaciusgezalfd. 751-

Sluiten