Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. Boek. HISTORIE. *9

en Petitiones, dat is, Beden gekreegen. Somtyds, werden 'er eenige Steden vry van verklaard: dikwils ook de Geestelykheid. Dan kreeg de Graaf eens bevel, van geene Beden te doen, dan met goedvinden des Vorften. Somtyds bedong men, dat 'er geene Beden mogten gedaan worden, dan in zekere byzondere gevallen, als by 't ontftaan van eenen Oorlog, en diergelyken Cd).

Alle de gemelde inkomften werden, of door de Graaven, of onder derzei ver opzigt, ingevorderd. De Graaven leefden uit hunne eigene goederen (e). Wy hebben te vooren reeds Graaven hier te Lande ontmoet, die Landgoederen bezaten (ƒ'). Dikwils werden hun ook, door den Vorst, Landgoederen, zo in als buiten hun Graaffchap, ter leen (g), of in vryen eigendom gegeven; waar van ons, in 't gevolg deezer Historie, duidelyke blyken zullen voorkomen. Voorts hadden zy ook hier, zo men wil, hun aandeel in de Breuken, die zy, ten behoeve der Vorftelyke Schatkist, invorderden, gelyk wy reeds gezeid hebben. Doch na dat de Graaven zig onafhangkelyker gemaakt hadden, verkreegen zy zig, allengskens , dezelfde Inkomften, die de Frankifche Vorften eertyds getrokken hadden, uit de Landen, over welken hun het bewind opgedraagen was. De Historie der volgende tyden leert ons, dat zy hier,

al

(V) Vide Du Cange Glos&riiun Voctb. Petitio 6? Qu/esta.

O ) A. Mirjei Donat. Belgic. Llkr. I. Cup. XIX. p. 349Tom. I. Oper. Diplom.

CO IV. Bock, bl. 367. „ , .. r„ ,

C#) Capit. Reg. Franc. Col. 459. Tom. h Echt. Btluza [£f. 736. Edit. Gcorgiscli.]

Graaflyce Inkomften,

Sluiten