is toegevoegd aan uw favorieten.

Vaderlandsche historie, vervattende de geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden, inzonderheid die van Holland [...]. Tweede deel, beginnende met den aanvang der negende eeuwe, en eindigende met de dood van Willem den II [...] in't jaar 1256.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. Boek. HISTORIE. ioi

tegen hem te verzetten. Niet lang te vooren,: hadt Koning Zwentibold, op gelyke wyze, drie andere Graaven van hunne waardigheid en goederen beroofd, en dezelven onder zyne aanhangers verdeeld. Een deezer Graaven , die, zo wel als de anderen, zyn Graaffchap van den Koning, vermoedelyk Koning Arnold, verkrcegen hadt, wordt van den Schryver, die dit verhaalt, Odokar genoemd (<?)• En fommigen hebben gegist, dat hy dezelfde geweest is, die onze Kronykfchryvers Dirk den eerden, Graave van Holland, genoemd hebben (ƒ). Doch wat hiervan zyn moge; Raginer verbondt zig met deezen Odokar, en, zo 't fchynt, ook met de andere twee afgezette Graaven (g).

Ter plaatfe daar .de Maas met verfcheiden' monden uitloopt, en veele moerasfen maakt, lag, ten deezen tyde, eene Vesting, Durfos genoemd (li), en waarfchynlyk hier gedigt, om den droom tegen de Noormannen te beveiligen. De gelegenheid der plaatfe, zo als zy van de oudfte Schryvers befchreeven is, heeft fommigen doen vermoeden, dat Durfos dezelfde Vesting geweest is, die, in laater1 tyd, door Dirk den III, Graave van Holland, herfteld zynde, den naam van Dordrecht gekreegen heeft (i). Raginer, Odokar en eenige anderen wierpen zig, met Vrouwen cn Kinderen en al wat zy van hunne tübaare haa-

ve

(e) Reging ad annum 897. (ƒ) Goudhoeven bl. 77. (,§■) Regino ad annum 900. (j/i) Regino ad annum 80S.

O') Buciielius ad Bekam P. 38. Beverw. Bcfdir. van Dfidr. W. 75-

G 3

Dirk I,

Beleg van de Vesting Durfos, volgens fommigen Dordrecht.