is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4« >

niyrts dankcns zeer gemaklyk te begrypen; dawyl de natuur ons inboezemt dat het grootfte aantrekkende lighaam in rt midden moet zyn, en dat het redelyker is dat de kleinere lighaamen om hes: groote loopen , dan dat het groote om de kleinen loopt: het middenpunt fchynr. ook den gefchiküen Hand te wezen van waar de fontein des lichts haare ftraalen aan alle kanten kan uitdeelen, aan do cm haar loopende planeeten (waar onder onze aarde en maan ook begreepen zyn) die zy allen met haaren invloed beftraalt, en door haare aantrekkings kragt-, op ongelyke tyden, doch op zulke geregelde afftanden van haar en van elkander , om zich voert, dat haare tusfchenwydte een evenwigt geeft aan de aantrekkings kragt der zonne, dewelke verzwakt naar maate de aiftand toeneemt.

De oorzaak der aantrekkings kragt gaat het mcnfchlyk verftand te boven; zy is niet te verklaaren noch door eenige bekende hoedanigheden in de lighaamen zeiven» noch door de wetten der werktuigkunde : zy is de onmidlyke indruk van den eerftcn Beweeger — de godlyke invloed werkende op eie fchepfelen. _ Newton is van gedachte dat de aantiekkings kragt der zonne beftaat in haare lichtftraalen _ wy zullen dien grooten man niet tegenfprceken - de aarde, de maan, en alle de planeetcn hebben haare aantrekkings kragt; en egter