is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< . ?4 >

overal gelyk de duiftemisfe voor weinige minuuten gedaan heeft; — de fchaduw is al verdreeven naar haaren westelyken rand, die een weinig ingeboo» gen fchynt, gelyk de oostelyke rand in den feeginne is geweest — nu bekomt zy haare voorige rondheid weder, en fchynt met vollen glans.

Zulks Heeren en Dames , is de vertooning der Eklipfen , welke groot of klein zyn naar maate dat de maan in de fchaduw der aarde of in die van haaren dampkring valt. Het allerlangst dat eene gantfche verduiftering van de maan op aarde kan gezien worden , is 3 uuren en 57 minuuten , maar dezelve kan ook wel twintig minuu. ten korter zyn, volgens den afftand der maane van de aarde; en het allerlangst dat de zon voor de aarde geheel kan verduifterd worden, is, volgens Struik zeven of agt minuuten, doch de Engelfche ftarrekundigen bepaalen de totaale verduiftering der zonne op 4 minuten; de langfte tyd die de maan kan befteeden , in haaren verften ftand van de aarde, om de zon oogfchynlyk over te gaan ; dat is , van het begin tot het einde van de zon eklips, omtrent twee uuren en drie kwartiers.

In eene totaale verduiftering van de maan , is zy op zommige plaatfen eenigfints helderder dan op anderen, volgens de gefteldheid van onze lucht; doch gemeenlyk vertoont zich de maan van eene

rood-