is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< $8 >

uitgefïrckt is, is zulks onbekend: in de zuiderlyke deelen der waereld, zo wel als in de noorderlykë, word de lugt minder; verhit gevolglyk vind men daar geenen dier geregelde of tydlyke winden, die men in de ftreejten van den evenaar gewaar word.

PLAAT 2. H O O Z EN.

Deze plaat verbeeld den loop van eene Doos,

volgens de afbeeldingen van Dr. Stuart (in

de Philofoph: Tranfa&iom.y

A. Het begin van eene hoos, een w einig uit de wolken nederfchierende , doch niet lynregt, maar een weiriigje fchuins; het water beneden', (te B.> zeer getroebeld; vertoonende als een " klein Kreupel bosch," of beweegenden boom van wateren fchuim, die de hoos verzelt, en 'er mede voortgaat.

C. ïs een hoos regtlynig neêrfchietende ,• en geiyke uitwerkfelen op het water D te wege brengende.

E. De fchuinfe hoos verlengd tot naby het water, dat zich nu als een ingepakre lighaam vertoont, F, beantwoordende aan de hoozen.

G. De