Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 39i >

planten heeft verfchaft. Dit is blykbaar uit de Orar/je boomen en anderen , die in tobben groeijen; want zo de verrotting hunner blaêren tot de vermeerderinge der aarde toehragrte; of dat het voedfel hecwelke zy aan de boomen verfchafte , dezelve deed verminderen , Zoude men zulks zeer ligt kunnen gewaar worden. De Oranje boomen geplant door Vader Catts, op Zorgvliet, reeds 150 jaaren geleeden , bewyzen, dat dit geene plaats kan hebben ; dewyl de aarde daar zy in groeijen, in dien tyd ncch vermindesd noch vermeerderd is, als men het verlies rekend dat de aarde moet ondergaan hebben door de wegwaaiing van den wind.

Indien de onophoudlyke toevoer van blaêren, bloemen, en zaad, waarmede de boomen jaarlyks vercierd worden, en die zy naderhand afwerpen; te gelyk met de aanhoudende uitwaasfeming vari het fap, welks verfrischende hoedanigheid wy ge. waar word:n , niet alleen in de bolchen , maar zelfs op de houtwerven, en dat lang na dat het zelve is afgehakt geweest, door de aarde zelve wierd toegebragt, zoude zy dóór zodanige verteeringen met den tyd uitgeput worden. Zo de fnoeifels van de bofchen en woudtcn eeuwen agter eenen opgehoopt wierden, zouden zy ftapels maaken zo hoog als de bergen zelven daar zy op groeiden,

en

Sluiten