Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 392 >

en indien de bofchen door de aarde alleen wierden vBOTtgebragt, zouden dezen trap gewyze verteerd worden. Ue bergen n u.ien door het geftadig vertier aan een zo groot getal wortelen , aanmeikiyk verminderd worden; zy zouden van eeuw tot eeuw inzakken , en de mindere hoogten zouden, al over lang, gelyk met de vlakten zyn geworden.

De zelfftandigheid der aarde die aan de boomen voedfel verfchaft, word daar door niet v-tteefd ; zy blyft onverminderd, gclyk dc aarde in de tobben eer Oranjeboomen: en egter is de Oranjeboom aanmerttlyk aangegroeid ; hy heeft by aanhoudenheid blaaren en vrugtcn voortgebragt, die eene zwaarte hebben evenredig aan haare zelfitandig< heden; van waar komt dan die zwaarte en die zelfftandigheid ? want de. aarde blyft fteeds zo zwaar als te vooren ; dus moeren de gröèiftoffen eenen anderen oorlpiong hebben dan in de aarde.

Men heeft deze zaak naauwkeurig onderzocht; men heeft de aarde vooraf tot ( p eenen gtein toe gewoogen, en alle voorzorg aangewmd; doch de uitkomst is altoos dezelve gew eest dus b< fluiten wy, dat de aarde afteer noodig is om die he^infelen, die den groei bev f-derlyk zyn o> ertebr n . gen —- Wy zien dikwyls dat yeeiö foorten < an

bioe-

Sluiten