Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bloemen van onderfcheidene koleuren ; vooral die welke uic bollen voortkomen, én in enkeld water groeien , zonder sarde : veele tuingewasfen, vooral uijen , lchieten uit als zy opgehangen worden , zonder eenig voedfel van water of aarde te genieten hoewel zy oorfpronglyk in de aarde hebben gegroeid, en dus eene natuurlyk ert noodzaaklyk gemeenfchap met die hoofdltoffe zonden fchynen te verèifchtn ; dan 'er zyn veele zeegewasfen, welker blaêren op de oppervlakte van het water dryven , die mogelyk nooit aan de aarde zyn gehecht geweest, maar door het water alleen zyn voortgebragt; 't is waar, men zoude kunnen zeggen, dat het zaad van zodanige gewasfen, op den grond zoude kunnen gevallen zyn, en aldaar uitgefchooten hebbende, hun oorfprong aan de aarde verfchuldigd zyn; maar door de fpoeling van het water afgebroken zyn geworden , en naar deszelfs oppervlakte Igevoerd ; die zoude kunnen zyn ; en egter, zo deze planten haare volmaaktheid bekomen hebben terwyl zy op het water dreeven, kunnen zy zo wel Voor voortbrengfelen des waters gehouden 'worden , als van de aarde —> nog eene proeve; — als men een takje kruismunt in het water zet, zal het niet alleen in leven blyven ; maar zelfs wortelen uitfchieten — doch zo het uit het water genomen, I. Deel. D d en

Sluiten