is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

I. HOOFDDEEL. 61

rondom dezelve, af, in omtrent 29^ jaaren; wordende., in deezen loop, verzeld ~ dooft vyf maanen of wagters en eenen grooten ring, waar van de aart en natuur nog weinig bekend is.

De groote van alle deeze waareldbollen hunne regelmatige beweeging, zoo rondomde zon, als om hunneeigeaspunten, waar door in dezelven,eveu als by ons,eene geduu» rige verwisfeling van dag en nagt, eninfommigen ook van jaargetyden , veroorzaakt wordt; het toellel van maanen of wagters, waarmeé .de verst afgeleegenen derzelven zyn voorzien; en ten laatften , de aart en gefteldheid deezer lichaamen zelfs, voor zoo verre dezelven ons bekend zyn,laaten,myns bedunkens , geen twyffel over, of zy worden allen, zoo wel als onze aarde, door eene meenigte van fchepfelen, bewoond , die, even als wy hier, de grootheid van Gods werken bewonderen, zig, in derzelver fchoonheid,verlultigen, en zig, in 't genot zyner weldaaden, verheugen en gelukkig vinden..

C 7 J. Maar