is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4i+ V. HOOFDDEEL.

op hunne eer gefield, doch daar by niet vry van die vooroordeelen, die wel eens eene valfche eer,in plaats der waare, ftellen. Zy zyn behendig, leeveudig, fchrander en geeftig, maar niet zelden wat oppervlakkig. Zy beminnen de kunften en weetenfcbappen; zyn arbeidzaam, maatig in fpys en drank , ligt vergenoegd, en zoo geneegen, om zig, in de vervvagting, altoos het befte voor te ftellen, als om zig, by een kwaaden uitkomst, het leed, door een grap, te laaten verzetten. Schoon hunne regeering, hoewel niet bloeddoaftig, egter geenzins vryheid-bevorderend zy, is nogthans de liefde, en eerbied, voor hunnen Koning, by hun, als eene natuurdrift geworden; en zy zouden alles doorftaan , voor zyne eer en roem. In 't algemeen heeft het Ichitterende en bevallige, by hun, de overhand ; en 't weezenlyke wordt 'er wel eens opgeofferd aan den uiterlyken fchyn.

De Roomfche Godsdienst is 'er de heerfchende gebleeven; en men pleeg'er zelfs geen anderen, in 't Ryk , te willen dulden; waar door,in 't laatst der voorige

en