is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe aardryksbeschryving voor de Nederlandsche jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V. HOOFDDEEL. 415

en 't begin der teegenwoordige eeuw, eene onbegryglyke meenigtevan Hervormden ten lande zyn uitgejaagd , tot groot verlies en verzwakking van het Ryk. Thans egter, door deeze ondervinding, geleerd, begint men die ftrengheid te maatigen. 'Er zyn in dit Ryk 18 Aartsbisdommen, 111 Bisdommen , niet ver van de duizend Abtdyen,en eene nog grooter meenigre van Kloofters, zoo voor mans, als voor vrouwen, van allerlei ordens en foort. De voorige Koningen hebben , weegens hunne gehegtheid aan 't Roomsch Catholyk geloof , van de Paufen, den tytel van Allerchristlykfte Majefteit verkreegen ; die ook nog in gebruik is.

Vrankryk ftaat, onder eene Monarchale Regeering, en de Koning heeft 'er de geheele magt, in handen. Hy maakt wetten, fteltbelaftingenin , kiest de voornaame amptenaars, zoo ver hunne plaatfen, gelyk die in 'tParlement,niet, door zyne voonaater,iu koop , uitgegeven zyn; en beflist over vreede, oorlog, en alle de belangen van den Staat. Zyn Kroon is erflyk, doch kan S 4 al