Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. HOOFDDEEL. 4§7

©ordeelen. over alle de geenen, die, m eenig opzigt, de gemeene rust verftooren' Zy houden alle vierendeel jaars gerigt, mat i2 gezwoorenen,welken,op eede,beflisfen moeten, of de befchuldigde fchuldig zy of. niet. Wanneer hy, fchuldig bevonden zynde, op last der Vrederegters, wordt gevangen gezet, om, op den eerstvolgenden zitdag, te worden geoordeeld. Van de gezwoorenen, die, voor elke zaak, afzonderlyk, uit de nabuuren des befchuldigden» gekooren worden , kan hy 'er twintig, en zoo veel meer , als waar teegen hy eenige wettige reede in te brengen heeft, afkeuren ; terwyl 'er egter niet minder dan twaalf mogen zyn, om uitfpraak te doen. Partyen hebbende gehoord, geeven zy deeze uitfpraak terltond ; of zo 'er zig eenige twyffeling opdoet, moogen zy famen raad. pleegen; maar worden als dan, zonder eeten, drinken, of kaarslicht, opgeflooten, tot zoo lang, dat zy allen, in hun oordeel, eenpaarig geworden zyn. Al wie in hegtenis wordt genoomen heeft regt, om X 4 vctr

Sluiten