Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

49o VI. HOOFDDEEL.

eïfcs eigendom en regten, te bevorderen. Ook is, in dit Ryk , bet geheele lichaam des volks, over't algemeen, wel gezeeten en gelukkig, en't geheele land, in bloei; omdat regt en vryheid alom hunnen weldaadigen invloed doen gevoelen. En offchoon 'er de rykdommen , door de uisgeftrekte landbezKthlgei! van den hoogen adel , en de groote winften , door den koophandel en de volkplantingen, aangebragt, zeer ongeiyk verdeeld zyn , wordt 'er egter geene rangfchikking van ingezeetenen, door vet* drukking, in armoe,gehouden. En dit'is 't groote voordeel van alle vrye en gemengde Regeringsvormen ; onder dewelken die van Engeland,tot een voorbeeld,zoukunnen {trekken, indien niet kuipery en omkoDp hunnen weg gevonden hadden,zoo onder da verkiezers der Parlementsleeden , in 't Laagerhuis , als,door een natuurlyk gevolg, (daar elk zig tog zoekt fchadeloos te ftellen, weegens 't geen hy gekogt heeft,) ook onder deeze leeden zelfs; waar van niet weinigen gezegd worden hunne ftem aan

Sluiten