Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van achteren. Aanmerking f. 23

fie Kim een ftraal AB op den grooten Spiegel valle. Wy ftellen den ftraal A B evenwydig aan O C, uit hoofde des grooten afftands (*). Dan valt het gemaklyk te bewyzen, dat die ftraai te rug gekaatst zal worden in C, en van C in O, zodaanig dat die te rug gekaatfte ftraal in de zelfde richting zal zyn als de lyn OCi', (t) die van het oog naar de Kim gaat, en dus zullen wy de te rug gekaatfte Kim ergens in ; zien , in de zelfde lyn C« als de Kim, die men onmiddelyk ziet, dat is, de Kim in de Spiegel, en de Kim in het glas zullen eene rechte lyn fchynen uit te maaken.

g. 2. Indien dan het oog in de zelfde rechte lyn met de beide Kimmen was, zoude de wyze van ftellen in dit geval de zelfde zyn als voor de waarneming van vooren. Men hadc namelyk maar met het oog door het glas naar de Kim te zien, het beeld van de Kim van achteren in den Spiegel te vangen, de wyzer op r.ul graaden ftaande, en dan te zien of beide de Kimmen eene rechte lyn uitmaaken, of niet; zo ja, zoude het inftrument gefteld zyn; zo neen, zoude men door eene beweeging van den hefboom maaken, dat de beide Kimmen overeenkomen, en daar door het iüftrument gefteld hebben.

g, 3. Dan, bet is dtts nr.t de zaak niet geleegen: het oog is altoos boven de Kim verheeven, en men richt op zee het oog niet naar de waare, maar alleen naar de fchyjibaare Kim : en hier uit volgt, dat als dan, indien de wyzer op nul ftaat, en de Spiegel goed gefteld is, de beide Kimmen niet overeen zullen komen : maar tevens vol^t hier ook uit wat men doen moet, om die overeenkomst te vetkrygen en verzekerd te zyn , dat de Spiesel goed gefteld is. Laat U V de waare Kim zyn, CK de fcbynbaare naar voeren, CO de

febyn-

(*) Zie de Aanmerking a, %. 3. (\) Zie de Aanmerking *, §- i-

B 4

Sluiten