is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

♦C 6> >

*vasfen; waarom mogen wy het zei ven ook niet onderftellen, van de onderzeefche aarde; en ' wel eene gedeelte van dezelve naar de woeftyne van Arabia zoude kunnen gelyken , kan zy egter op andere plaatfen bedekt zyn met bosfchen, hoornen en gewasfen, die tot fpyze en fchuylplaatfen verftrekken voor derzelver bewooners. dieren van «nderfcheidene eigenfchappen . gedaanten en Ievensgraadea.

Op verfcheidene [plaatfen in de West Indifchezeën, kan men zeer dikwyls, by helder weer, den bodem der zee zien, met zyne gewasfen, en de daarop fpyzende water fchildpadden: en zelfs in onze noordelyke zeën heeft men zeer dikwyls takken gevonden, van zuiver hout, gelyk op het land groeit, welke het voorkomen hebben als of zy van groote boomen waren afgebroken geweest.

In onze verhandelingen over de overeenkomst tusfchen de hoogte der bergen en de diepte der zeën, in het begin dezes deels, lubben wy gezegd du de zee zelden dieper dan tien duizend voet bevonden word: hier is tegen in gebiagt, dat men sommige plaatfen met veël langere lynen heeft bepeild, zonder den bodem te hebben kunnen bereiken; gevolglyk moeten die plaatfen, zegt men, veel dieper zyn dan-wy daar bepaald hebben; wy kunnen het tegendeel niet bewyzen, wy znl£ 2 ]en