is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

K[ 100 >

Maar om de gevolgen dezer inwendige beroertens der aarde naar waarheid aftemaalen, zyn de nadruk-

Iykfte woorden te fiaauw; de yslyKheden die

zy ten toon ftellen, kan de levendigfte inbeeldingen niet befeffen! Lisfabon kan nog haare vernederde paleizen toonen ; haare muuren weergalmen nog van het hartroerend gekerm haarer ftervende inwooners! — Mesfwa en Calabria zuchten op de erinnering der rampen, die haare vrouwen kinderloos, en haare kinderen weezen hebben gemaakt, — dat hunne toekomende lot gelukkiger zy 1

Mevrouw Piozzi fchetst, met zo veel aandoenlykheid, de inftorting van Mesfma, dat ik niet kan naiaaten myne Ieezers een uittrekfel uit eenen haarer brieven mede te deelen — " Donna Camilla geleidde my met zeer veel beleefdheid naar eene zieklyke doch bevallige Dame, die zy my zeide naar Mesfina ftond te vertrekken " God bewaar my daar voor""", zeide zy, op eene wyze die my deed gelooven dat zy reeds genoeg geleeden had door de aardbeving die Calabria in den jaare 1783 verwoest had. Don Raphael verzocht haar my eenige byzonderheden te willen medcdeelen van het geene haar by die noodlottige gebeurtenisfe was overkomen. Gy ziet dat Kind, wyzende op een meisje van zeven of agt jaaren oud, dat naar het klavier ftond te luifteren: zy is het ontkomen!

maar