is toegevoegd aan uw favorieten.

Natuurkundige beschouwingen: of Historische zedelyke & aangenaame bespiegelingen. Over de werken der natuur.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 211 >

ook uit vier bekleeclfelen; de fpierachtige rok is by' deze zeer dun en naauwlyks merkbaar, en by gevolg zyn deze aan de inkruiping en uitzetting dermaten niet onderhevig aL de flagaderen; want doordien zy het bloed in het hart te rug brengen, hebben zy geenen grooten aandrang te we^rftaan; maar zy zyn aan een ander gevaar onderhevig, en dat is , het terug fluiten des bloeds, vooral wanneer het klimt; he: welke word voorgekomen door het geene de Anatomisten klapvliezen noemen; dewelke in de fynfte en uiterfte buisjes der aderen zicH bevinden en maar eenen weg openflaande , deti terug loop des bloeds in de flagaderen verhinderen, wordende de loop van het zelve in het hart nog meerder bevordert door de fpierswyze beweeging van de holle aderen , dewelke door derzelver famentrekking het bloed in de rechter holte van 't hart Horten.

De Kloot dien de mensch bewoont, san alle zyden met eene vloeibaare ftof omringd zynde, is het wel te begrypen dat dezelve hem onmidlyk indringt, en een gedeelte van zyn famenftel word; dit gefchied ook in de daad, en, op dat hy het mogelyke grootfte nut daaruit zoude kunnen trekken , iï dezelve ingericht tot byzondere diensten ; en tot de uitvoering dier diensten geleid en bepaald; en wanneer zy die verricht heeft, word zy,Ö z doof