Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<t 210 D

door het fpeekfel, offaliva, vloeibaarder gemaakt zynde, zo wel als fyner, word zy door de eerfte maag in de tweede gevoerd, en van daar, in den derde, en zelfs ook in eene vierde , op dac dezelve zo veel als mogelyk zoude kunnen bereid zyn, om die deelen te fcbeiden die tot het vleesch wording geichikt zyn. Dus zyn 'er onderfcheidene trappen van verreering overeenkorcfb'g den aart der dieren , en de fpyze daar zy op aazen ; by het eene fchepfel is dezelve fchielyk, zelfs byna oogen. bliklyk ; by anderen is die trapsgewyze en lang. faam; wordende eene herhaalde bereiding daartoe vereischt. Men heeft onder het menschlyke geflagt , voorbeelden van de herkaauwing gehad ; doch zulk is zeer buitengewoon. ( Zie cerlle deel. Nat. Verh. pag. 157.)

Uit het geene reeds gezegd is kan men zeer ligt begrypen, dat wanneer de maag leeg is, de wanden dcrzelve tegen eikanderen wryvcncle, eene aandoening verwekken die men honger- noemt. Het fchynt als of de natuur bewust was dat de zorg der levensverrichtingen, die tot het ondeihoud van het fchepfel volltrekt noodzaaklyk zyn, niet louter aan het fchepfel z?lf moest toe vertrouwd worden ; eene inwendige, en van de zintuigen onafhanglyke aandoening, is derhalvcn gefchikt om het fchepfel, door fterkeen duidelyke tekenen, gebrek aan voed-

fel,

Sluiten