Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4?° >

gen v&n den Heere VaïjL-lant; van wi;n w,tf óe nevensgaande afbeeldingen van eenen Hotten» totschem Man en Vrouw hebben overgenomen; z>nde de bovenfle figuuren in de andere plaat getrokken uit de Reisbefchry ving van SpaarP*n ; en de onderfte gegraveerd naar de afbeeldingen van Kolbf.

Uit dit alles zouden wy mogelyk kunnen befluioen, dat- doordien deze koleur van huid de bewoouers der middenfte deelen der aarde byzonderlyk eigen is , dezelve oorfprcnglyk bet gevolg is van eene aanhoudende hitte; en datdezelve trapsgewyze blanker word door de gemaadgdhèid eener koudere lugtftreek; de gevolgtrekking is zeer natuurlyk; naqmlyk, dat zo eens Volkplanting van ISegers in eene noordelijke lugtftreek zich teif neder zettede , flerzelver aframmelingen van het tiende , elfde of twaalfde geflagt, veel blanker, zouden werden , en mogelyk alzo blank ais de porfprongivke bewooners van dat land zelven.

Daar is zeer veel getwist over de oorzaak van de koleur der Negers,.; Dt, Town cn anderen, beweeien dat het bloed der Negers zwart is, en dac de koleur van hunne huid geheel en al daaraan is toetefchryven. ■ Buffon fchynt van het zelve gevoelen te zyn Anderen, daartegen zeggen, dat de huid der IScgtrs niet zwau is ; maar dat

zy

Sluiten