Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

334 Over de Groene Stoffé

in een vertrek van den Kruid-tuin, een glazen bol met water gevuld, het welk meer dan twee uuren gekookt had; de hals ftond in een glas vol kwikzilver. Den 27. December was 'er nog geen enkele luchtbel in te zien, noch eenigen fchyn van groene ftoffe. Ik deed dien dag een ftukje rauw en zeer versch vleesch, ter grootte van een boon, in den bol, het zelve door de kwik doende heen gaan, door middel van een gebogen yzerdraad. Het water wierd langzaamerhand troubel. Den 19. Febr. 1783. nam ik het ftukje vleesch uit, het welk aan het gebogen yzerdraad was vastgemaakt; ik voegde een plat glas tegen den mond van den bol, welke vlak geileepen was, en den bol dus uit het kwikzilver neemende, keerde ik denzelven om, met den mond naar booven : het vlakke glas wegneemende, bragt ik in de lucht, welke in den bol voortgekomen was, en omtrend 6 cubicq duimen bedroeg, een zeer klein wasch-licht, en de vlam wierd oogenbliklyk uitgebluscht; ten blyke, dat die lucht gephlogisteerd was. Het ftuk vleesch

had

Sluiten