Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43* Van de K EISERS-S NE ET>E.

v Daar. enr boven i m™ heeft de Baar-moeder in zommige Vreu tven uitgefneden, om dat dezelve verrot was, in gevolge van een omkeermg haarer grondt, welke m»n te vergeefs getragt had wede! m te brengen, na dat 't eenige tydt veroorlooft waïr; en zulke Vrouwen zyn evenwel volkomen hertelt. Moet men dan ongelukkiger lot verwanen van een eenvoudige Sneede, als van een geheele wegfnyding ?

Maar men zal zeggen, >t is zoo min geoorloft een Vrouw onvrugtbaar te maken, als 't is, haar of haar Kindt het k ïn te benemen. De onvrugtbaarheidt nogtans volgt op de Keyïers

Ik antwoorde; ten eerfte; van twee quade zaaken moet men 't grootfte vermyden; de onvrugtbaarheidt is een minder quaa?t, als de doodt; by gevolg zoude 't beter zyn een Vrouw zekerlyk onvrugtbaar te maaken, als haar, of faar vrugt, telaten Orgaan.

len twede; 't is onwaar, dat de Key;ers-Sneede de Vrouw onvrugtbaar maakt. Onder de voorbeelden, die wy hier boven m ^ hebben aangehaalt, van Vrouwen, wdL s ver 0lte Kinderen door ettergefwellen des Baarmoeders\iyigekoLn z? dewelken gedwongen hadden in deze Vr^E3d« fnyden, vindt men 'er verfcheiden, die vrngtbaar bleven Men heeft ook, volgens de getuigenifle'van Senlertus, Vrouwen gezien dewelken tot zes maaien toe door de Keizers-fneede verloft wierden Hy hadt ons behoren te onderrigten, wat gebrek ve phgt heeft zo dikwils tot dit geweldig middel over te faan De. ze omftandigheidt verdiende wel een plaatze te hebben in 't verhaal \ welk hy ons heeft agtergelaten. Indien de oorzaak een wanfchapentheidt was , die noodzaakte om aliydt dit: wreeS middel te gebruyken moeft de Vrouw zekerlyk haar driften geen

dat zy zig zo uicnigmaai -«™. m£, ^^m^^m^% voormelde handêreei)

dezfa^nTl^10'*,,^11 hiei ^ vo]Sl slleenlyk' dat men handtrLn nJ zorSvu^ ^rwegen kan, voor al eer men deze handgreep onderneemt. £n ik voege 'er by met Mauriceau lib. z.

cap.

Sluiten