Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

N0V.

STAAT EN OORLOG. 1783. ai

Na dit betoog zoude het niet noodig zyn, in eenig onderzoek te treeden omtrent de gronden , waar op de meerderheid der Vroedfchap van Alkmaar heeft beflooten, voortaan niet meer Nominatien van Burgemeesteren , Schepenen, Thefauriers of Vroed, fchappen aan den Stadhouder ter electie te praslenteeren , maar zeiven de verkiezinge te doen; want, welke wettige en goede redenen men ook mogt gemeent hebben, dat daar voor zouden kunnen worden geallegeerr, nooit kan egter worden goedgemaakt, dst het aan de Vroedfchap der Stede Alkmaar , of aan de meerderheid derzelven, zoude bebben vrygeftaan, om eygener auc. toriteit een zodanig beiluyt te neemen, en daar door te veranderen, ja te renverferen, geheel te aboleeren, en volftrekt te niet te doen eene Regeeringsform derzelver , die, zo als reeds te meermalen naar waarheid is gezegd, beftendig in alle de Epoques eener Stadhouderlyke Regeeringe tot den dag dier Refolutie toe , was aangenomen , geobferveerd, en zo door den Souverain, als door de Regcering en Burgery der Stad Alkmaar, rebus 'pfis et factis, gerefpecteerd, goedgekeurd en gevolgd; mirsaadeis aan den Stadhouder, ja aan den Souverain zelfs , via fa Si te ontneemen een Regr, het welk Hy zo lang, zo opentlyk, zo o; geftoord, en met erkentenis van allen, die op eenigerley wyze daar in zouden kunnen worden gerekend belang te hebben, had geceffend , maar hee is in tegendeel meer dan genoeg gedemonftreerd , dat een addres aan den Souverain de eenige weg zoude zyn geweest, welke had moeten worden ingeflagen, indien men zig over de tegenwoordige wyze van de beitelling der Regering te Alkmaar bezwaard gevonden, en daar in verandering noodig geoordeeld B 3 had;

Sluiten