is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OORLOG. 1783. 55

En dat (onzes bedunkens) de tegenswóordige Heer Erfftadbouder , by Hoogstdeszelfs meerderjaarigheid , uit hoofde van het opgedragen Erflyk regt, is gefuccedeerd, en dus ter Generaliteit dezelfde Praëminentien en Waardigheden bekomen heeft, als aan wylen zyn Heej Vader glor. ged. waren opgedragen; te weeten, in diervoegen , als door de voorgaande Heeren Stadhouderen, en Capiteinen Generaal van de Unie , waren geëxerceerd.

Welke ppdragt aan Prins Willem Karei Hendrik Frifo, by UÈd. Mog. Refolutie van den 18 Juny 1747, is erkend , en het Collegie der Heeren Gedeputeerden gelast, om deszelfs beveelen -en Patenten te refpeclee» ren, en welke last, by de meerderjaarigheid van den tegenwoordigen fleer Prins Erfftadhouder, door UEd. Mog, Refolutie van den I2den Maart 1766, is vernieuwd, en aan den Commandeur van Leeuwarden, en alle Colonellen en Lt. Coloneilen, Serg. Majors, Ritmeefters en Capiteinen van de Militie, ftaande ter repartitie van deeze Provincie, door Hun Ed. Mog. Gedeputeerden kennis gegeeven, en hun gelast, de Patenten en Ordres, die zyn Hoogh. in tyd en wylen zoude komen te geven, na te komen en te pareeren, zonder daar van te blyven in gebreke.

Hier uit confteerd dan genoegzaam, dat de magt, tot het verkenen van de Patenten , aan zyn Doorl. Hoogheid Willem Carel Hendrik Frifo by Hun Hoog Mog., Generalheits wege is opgedragen, en vervolgens met approbatie van UEd. Mog. op den tegenwoordigen Heere Prinfe Erfftadhouder gekomen , dog tot kennelyk wederzegging toe, en zo als de voorgaande Heeren Prinfen van Orange , als Stadhouders en Capiteinen Generaal, die hebben gehad; uit welke eerfte bepalingen dan noodzakelyk voortvloeit, dat Hun Hoog Mogende hebben gereferveerd de faculteit, om die verleende Patenten wederom intetrekken, wanneer zulks zouden goedvinden.

En ftaat, nopens de tweede bepaaling te remarqueeren, dat meergemelde magt over de Patenten is geconfereerd in diervoegen , als aan de voorgaande Heeren

Prin.