is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

jpo öïC. ZAAKEN VAN; 1783.

van 's Lands Wetten een der groote regten van de Souverainiteit is, (welk regt de Staaten deezer Provincie nimmer aan iemand hebben opgedragen) aan Zyne Hoogheid, en aan het Collegie van Gedeputeerde Staaten uitdrukkelyk zal worden geinterdiceert; gelyk gefchied by deezen; voortaan eenig politicq of Militair Amptenaar van 't doen van den Eed van zuivering by *s Lands Wetten geftatueerd, te dispenfeeren 5 maar zal het Collegie , wanneer aan *t zelve eenig verzoek tot dispenfatie van het doen van den Eed van zuivering word gedaan , daar van op den eerstkomenden Landsdag kennisfe aan Hun Ed. Mog. geven, ten einde daar op by dezelve, na gehoort te hebben de Confïderatien van het Collegie, zodanig kan worden gerefolveerd , als volgens merite van de redenen van het verzoek zullen verliaan te behooren.

Wordende het Collegie der Heeren Gedeputeerde Staaten voorts gelast ; aan de executie deezer Refolutie , ftiptelyk , de hand te houden , en tot het doen executeeren van dezelve alle mogelyke middelen , {peciaal het pecunieel middel van contrainte, relatif tot het inhouden van Ordonnantiën, te beezigen.

En zal Extract deezes aan Zyne Hoogheid by Misfive worden toegezonden, tot Hoogstdeszelfs narigt, en om zig daar na te reguleeren.

En is wyders gerefolveert , dat de voorfchrevene Misfive van de Heeren Staaten van Holland en Westvriesland in civile termen , met dankbetuiginge voor Hun Ed. Mog. attentie , zal worden beantwoord , en aan Hoogstdezelven mede Extract dezes worden ge. zonden , als mede, by citculaire Misfive aan de Heeren Staaten der andere Provinciën, met vriendelyke invitatie , om in den haaren tot welzyn van het lieve Vaderland zoortgelyke Refolutien te neemen.

Aldus gerefolveerd op het Landfchaps Huis den 15 December 1783.

CCCXIX.