is toegevoegd aan je favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 dec» ZAAKEN VAN' 17834

Schepen, vaarende op de Colonien van Surinamen , enz. waar uic He Petitie is voortgevloeid , ten vollen confteert, dat het oogmerk, waar toe die Petitie door den Raad geformeen is , en waar toe dus alleen de Bondgenooten geconfenteerd hebben , zig bepaalt heeft tot die Prsemien voor het uitrusten van gearmeerde Schepen , welke onder een Compagniefchap van ten minften tien a twaalf na de Colonien van den Staat enz. zouden uitloopen , zullende die Praemien worden gerekend naar proportie van de Schepen , welke gearmeerd derwaarts zouden ftevenen, de Heeren deezer Provincie Gecommitteerden ter Generaliteit zullen worden gelast, gelyk gefchied by deezen , om te Vorderen, en aan Hun Ed. Mogende over te zenden , een Staat van de Schepen , welke zodanig gearmeerd, en op zulke wyze, als meergemelde Rapport van den 14 Juny inhoud , zyn uitgezeild , op dat hun Ei. Mog. nader zullen kunnen delibereeren, en refolveeren , in hoe verre de betaalinge ten Comptoire Generaal op die Petitie zal moeten gefchieden , in gevalle voorfz. Prasmien de geconfenteerde fomme van ƒ1200000:- niet beloopen.

En is wyders nopens den verderen inhoud van gedagte H. H. Mog. Refolutie van den 4 November deezes jaars, raakende de kosten en reëele fchaden, vereorzaakt door de ophoudinge van der Supplianten Sche. pen op de Rivier van Surinamen , gerefolveerd , ut Vergadering van H. H. Mog. te declareeren , dat hun Ed. Mog. ten dien opzigte aan zig referveeren , dë vrye deliberatien over dat point , wanneer die opgave ingekomen , en aan hun ter deliberatie zal gekomen zyn , met byvoeging dat hun Ed. Mog. niet kunnen toelaaten, dat die kosten enz. uit de meergemelde Petitie tot een gantsch ander einde geformeert, geëmploi» jeert worden.

En zal Extraü deezes aan voorfz. Gecommitteerden worden toegezonden , om daar van ter Vergaderinge gebruik te maaken.

Wordende voorts de Heeren Gedeputeerden gelast, om by provifie en tot nadere dispoiitie van hun Ed. Mogende op die Petitie geene betaalinge te doen.

Af-