Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dec. STAAT EN OORLOG. 1783. 227

waar over de klagten van het Gouvernement Generaal wel pnncipalyk rouleeren , te doen plaats hebben , en zulks op < die wyze en met die omltandigheden , als daar mede on zyne ordres hebben gepaart gegaan ; immers dat H. H Mog. ten hoogfte n desapprobeeren , dat voorn. Groot-Major onvoorzigtig genoeg geweest is , _ van niet te confidereeren , dat de gedaane interdictie van zyne Keizerl. en" Koningl. Majefteit , raakende de pasfage van vreemde Onderofficieren en gemeene Militairen over hoogstgedagte zyne Keizerl. en Koningl. Majefteits Territoir , ook tot het qüestieufe Frontier van den Doel zoude kunnen betrekkelyk gemaakt worden ; en dat ook aldaar niet onverfchillig zoude worden aangezien, de pasfage van eene Militaire Lykftatie met eenige gewapende Manfchappen, orlchoon alleen gefchikt om de gewoone Militaire honneurs te bewyzen ; en waar van hy Groot-Major zig des te meer hadt behooren-te onthouden, wyl de onmiddelyk voorgaande Commandeerende Officier foortge» lyke Begraafenisfen beter geoordeeld hadt te menageeren ; dat H. H. Mog. bet temerair gedrag van denzelven Groo:-Major ailezins moeten afkeuren, van de bovengemelde Manfchappen op eene gantsch buitengewoone wyze, nimmer by Begraafenisfen gebruikelyk, en zulks zonder daartoe van iemand, hoegenaamd, eenige de allerminfte ordres te hebben bëkoomen, by die gelegenheid ieder met drie fcherpe Patroonen te hebben doen voorzien ; dat H, H. Mog. dit gantfche gedrag ten eenemaal desavoueeren j als zonder eenige wettige authoriteit, voorkennis of ordres door den meergemelden Groot-Major gehouden, en dat Om denzelven deswegen na verdienden te corrigeeren, goedgevonden hebben, hem dadelyk en buiten figuur van Proces van zyne voorfz. Bediening van Groot-Major, by provifie en tot nadere ordre, te fuspendeeren, hëm alle funétien in die qualiteit te interdiceeren, en ten dief. einde van zyne Post op te ontbieden, als mede om zyne Gages en Emolumenten in te houden j H. H. Mog; bereid zynde, om het goedvinden van zyne Keizerlyke *n Koninglyke Majefteit te verneemen , omtrent den P i tyd*

Sluiten