Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

M STAAT ÉN OORLOG. 1784. 19

Man van Eer betaamd, die door zyne qualiteit, als Hopman over een Compagnie Burgers , een dubbeld regt heeft, den degen aan zyne zyde te gorden. Met verzoek ingevolge myne referve, infertie in 't Memo. rien- en Refolutien-Boek dezer Stad,

XXVT. Adres/en aan de Wel Edele Gr. Acht.

haare Magiftrattt der Stad Zutphen • raakende eene voegzaame Wapening der Burger-Compagnien. In dato 14 February 1784.

WEL EDELE GROOT ACHTBAARE HEEREN!

Geven met verfchuldigd refpeér. te kennen de Ondergetekende dienstdoende Rotsgezellen uit dezer Stads vier Compagnien, dat zy met genoegen van ter zyde vernomen hebbende Uw Ed. Gr, Achtb. intentie, dat zy van nieuwe wapenen zullen voorzien worden , aan de eene kant gaarne deze blyk van gunftige gezfndheid van Uw Ed. Gr. Achtb., om aan de blakende kt, welken zig by de Burgeren en Ingezetenen dezer Stad een geruimen tyd tot de zoo nuttige, en met de altoos van ouds gevigeerc hebbende fundamenteele Conftitutie van dezelve, alzints ftrokende Wapenhandel ontdekt heeft, een nieuw vuur bytezetten, willen erkennen; dan aan de andere zyde vinden zy zig genootdrongen, klagelyk onder het oog van Uw Ed. Gr. Achtb. te brengen hunne groote verwondering en leetwezen , over het geene de Supplianten tefTens meede van ter zyde zyn ontwaar geworden, dat namentiyk de nieuwe Gevveeren, welke aan hun zullen worden uitgereikt , met geen Bajonetten gemonteert zullen zyn, en zy verpligt zullen worden , om de patroontasfen voor het lyf te dragen, alles op den ouden voet. Hoe min dit zoude quadreeren met het doen der nieuwe Manoeuvres, in conformiteit van 's Lands Troepen, waarin zy tans op last van Uw Ed. Gr. Achtb. ge•eflent worden , en hoe zeer zy zig hier door als de B 2 eenig-

Sluiten