is toegevoegd aan uw favorieten.

Zaaken van staat en oorlog, betreffende de Vereenigde Nederlanden; zedert [...] MDCCLXXX.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

7* feb. ZAAKEN VAN 1784.

XL. Antwoord ven den Prinfe Erfftadhouder op de Misfive van de Heeren Staaten van Zeeland van den 5 February. In dato . . February 1784.

edele mogende heeren byzondere goede vrienden !

Wy hebben den 7 deezer ontfangen U Ed. Mog. Misfive van den j deezer, houdende nadere inltanrien , ten einde wy ons wilden voegen by het fen» timent der overige Staats-Leden op diverfe objecten, rakende de Militaire Jurisdictie, vermeld by Uwer Ed. Mog. Misfive van den 18 December laatstleden.

Het is alleen ten betoge van onze ware geneigdheid en welmeenende yver tot behoud van de eensgezindheid en harmonie, dat wy verkiezen, ons te onthouden van alle beklag, het geen wy anderfints over de geheele behandeling dezer zaken zoo regtmatig zouden kunnen voorfiellen; dog wy kunnen niet afzyn van ons leedwezen te betuigen, dat Uw Ed. Mog. in geene fchikkingen gelieven te komen , eenigzints llrydig met het by de meerderheid op eene informeele wyze ge» concludeert befluit van den 22 September, en dat Uw Ed. Mog. daar aan by continuatie adhaareeren : wy houden ons verzekert, dat dezelve, zoo zy naargekomen moet worden, van de ailernadeeligfle gevolgen zal zyn voor de difcipline en fubordinatie, welke de ziel van het Militaire wezen uitmaakt, en zonder welke zy veel eer tot last dan tot nut voor het lieve Vaderland zyn moet, en dat de droevige gevolgen daarvan, wanneer het geval zoude exteeren , dat men genoodzaakt was dezelve te gebruiken, zullen ondervonden worden; en protesteeren wel expresfelyk, dat wy ons onfchuldig houden aan de onvermydelyke gevolgen van eene al te nauwe bepaling van de Militaire Jurisdictie, en dezelve overlaten voor rekenjng van de overige Staats-

Le«