Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mat, STAAT EN OORLOG; 1784. 2*5

en aldaar ontwerpen fmeedde, die voor -de -Nederlandfche Maatfchappy zeer gevaarlyk zouden kunnen zyn. En ten bewyze , dat wy de zaaken niet erger yoorftellen, dan dezelven , tot onze fmerte in waarheid zyn , zoo moeten wy wegens dat zelfde fchryven nog aannaaien , dat de hooge Regeering, uit voorzegde omftandigheid , mitsgaders uit den aanval van een der Tidoreefche Princen en van het meerdere gedeelte der Cerammers , voor zter nadeelige gevolgen zoude duchten , wanneer de Engeifchen eene Scheepsmagt naar de Molucco's zonden.

Wy meenen als nu genoeg , zoo maar niet reeds te veel gezegd te hebben , om Uwe Hoog Mogende te doen bezeffen , wat men voor het Lighaam der Maatfchappy te vreezen hebbe , zoo de meergenoemde beide Artikels der Prasliminairen , op den voet zoo als dezelven thans leggen, in die van een Definitief Tractaat veranderd worden.

By ons, Hoog Mogende Heeren ! wy zeggen het met ontroeringe , zyn de angstvallige aandoeningen tot die hoogte geklommen , dat wy fcbroomen daar van een juist tafereel te geeven.

Welke nu ook de uitflag zy van deezé onze laatfte poogingen, wy bidden, dat dezelven ten allen tyde by Uwe Hoog Mog. werden aangezien als een blyk van welmeerienden en vuurigen yver, om het naakendst onheil af te wenden van een Maatfchappy, welker belangen op onze harten en op die van alle Ingezeetenen van Nederland ten zwaarften moeten weegen.

In Compagnie's Registers zal dit Adres geboekt worden , om by de Nakotnelingfchap ter onzer verantwoording te (trekken. Waar mede, enz. (Onder ftond) Uwer Hoog Mog. zeer ootmoedige en gehoorzame Dienaren. De Gecomm. Bewindhebberenen Be'èedigde Hoofd-Participanten Middelburg den uit de Refpective Kameren van

2 May 1784. de Gen. Geóftr. O. I. Comp,

ter Verg. van Zeventien eu ter Ordonnantie van dezelve. (Was get.) t. w. boers-

XX. DEEL. P LXX.

Sluiten