is toegevoegd aan uw favorieten.

Reize van Zeeland over de Kaap de Goede Hoop en Batavia, naar Samarang [...] in de jaaren MDCCLXXIV tot MDCCLXXVIII.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5>8 REIZE naar SAMARANG,

Dewijl dit een groot, wijduitgeftrekt en rijk Landfchap was, dat de Compagnie niet gaarne zag, dat onder dezelfde magt van den soesoehoenam kwam, of bleef, zoo fbokte dezelve, onder de hand, manko boeni aan, om dit Land van den soesoehoenam te eifchen De Maatfchappij deed zulks, volgens het geadopteerd fyftema, om, zoo veel mogelijk, het Keizerrijk te verzwakken, en des te geruster haare bezittingen op Java te bewaaren. Welk ongenoegen onder de hand werd aangevuurd, met belofte van manko boeni in zijn recht te ftaaven.

Deze verwijderdezich daarop oogenbliklijk van het Hof, en vertrok naar zijne landen, alwaar hij zich terflond tegens den Keizer opwierp, en den oorlog begon.

De Maatfchappij, om het welvoeglijke te bewaaren, wilde voor het uiterlijke zich als Mid-

de-

pnns, de gevangene Europeess, meer dan eens, in d rijstblokken. tot ftof hadden doen ftampen; de teeldeelen haten affmjden, en deze ongelukkige fa den mond hadden doen floppen; welke laatstgemelde zich een doodvijand van alle de Europeërs betoonde; zijnde wreed en bloedgierig van imborst, zoo dat de Compagnie, als deze eens aan de regeering komt, waarfchijnhjk niet IanE m rust zal blijven, indien de vreeze voor den.0£S0* hoekam hem zulks niet belet.