is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C M< )

Touw-werk enz. onder dc nodige cautie:

conform befloten. ^

6. Declinatoir, op het Request van L. Thone, ter invoer van Jagcrs-buxeu: conform befloten.

7. Op de Misfive van den Commisfaris tc Bourdeaux. Het Committé is van advys, dat alle getransporteerde Schepen moeten zyn voorzien van een behoorlyk certificaat: gehouden in advys.

8. Favorabel, op het Request van Golofskln, ter uitvoer van deszelfs meubilaire goederen, mits het behoorlyk blyke , dat het geen koopwaaren zyn: conform befloten.

9. Declinatoir, op het Request dcr Kooplieden Kunkel cn Ruysch, aangaande 7 pakken lakenen, t% Harlingen aangehouden. Het Committé advyfeert, dat de Supplianten moeten worden gewezen zen naar den gewoonen weg van rechten.

Op den aandrang van Meyer, Branger en Anink , word deze zaak gefield ter nader onderzoek in handen eener perfoneele Commislie, beftaande uil dc Burgers Stoffen berg, 'landing van Berlfrout, Hahn, Fakkenalr, ftrdens, Ploos van Ampel, en Hartos,. By welke gelegenheid Branger zegt, dat zonder te vviilen bcilisfen in dc merites van dc zaak van Knnckcl cn Ruysch, hy zig verpligt vond (daar hy meende eenige onaangeuaamen uitdrukkingen over dc Burgers Kunckel en PMysch in het Rapport te hebben opgemerkt) tc moeten dcclareeren dat de Burgers , voor zeer geaccrediteerde en braavc Burgers (ffchoon KoopliedeuV bekend waaren, eu hy geen twyflel had ofzy dccze reputatie volkomen verdiende.

Hierna wordt de Vergadering ten 4 uuren gefloten , cn geadjourneerd tot aaniiaanden maandag , des ochtends ten 11 uuren.

Vervolg der discusfien , over de zaak betreklyk de gefchillen in F.icsland, in de Zitting van den 5 April. (Zie Dagverhaal No. 27. pag. 2C9.)

Vervolg van het advys van den Burger Midderich (Zie Dagverhaal N. 30.)

Den i-de Maart heeft c!e Perfoneele Commisfie uit deeze Vergadering Rapport gedaan cn over welk wy dan thans delibcrécren.

Wanneer ik de gronden waarop dit Rnpport ru.stnaarpa, kan ik n i:t ontveinzen dezelve gc-hec] ongefundeerd gevonden te hebben.

De Perfoneele Commisfie zegd, dat 'cr eene wedcrzydfche inroeping van eenige Burgers die zich . (gelyk dij Cóiruniisfie zelve zegt) flechts noemen Reprefentanten des Volks van Friesland en van de tccgenswoordige Rcpref.ntmtcn des Volks van Friesland plaats heeft. —. En dit is juist het geen

ik ontken. — Nooit is het my ■ gebfecken —. en nooit kan het één Lid deezer Vergadering, die zieh volkomen onzydig gedragen wil, gcblcckcn zyn dat de tegenswoordige Re. prei'cntanten des Friefchen Volks (wier wettigheid deeze Vergadering erkend heeft door cene Commisfie uit hun midden te ontvangen en aan dezelve die eer te bewyzen, die men aan de afgevaardigden uit dc hoogst geconftitueerde macht vau andere gewesten begreepen heeft verfchuldigd te ■ weezen) ooit of immer deeze Vergadering ingeroepen heeft.- . Nooit hebben zy gewild dat wy ons tusfehen hun en eenige weinige uitgeweeken Burgers meieeren, veel min iets bejlisfen zoude, maar alleen hebben zy die piotpcde van deeïc Vergadciing gevraagt, welke dezelve hun niet weigeren kan of mag, namelyk te zorgen dat geen Militaire macht tegen hunne Provincie worde gebruikt om de gevestigde orde van zaaken op nieuw te doen bouleverfeeren , of — met andere woorden gezegd — dat door den arm van den bezoldigden Krygsknecht de gevoelens van weinigt Burgers qvet yeèten'm hunne Provincie te doen Triumfceren —' om particuliere Burgers, zich thans in Groningen ophoudende, met de wettig hoogst geconftitueerde Macht in Friesland gelyk tc ftellen of zelfs wel die boven deeze macht te m.-.inüüééren.

En dat dit myn gevoelen overéénkomftig der waarheid cn gegrond is, kan ieder onpartydig Burger, die de Misfive van de Reprefentanten vau Friesland, die i;i datoden 21 Maart uit Leeuwaarden aan deeze Vergadering gefchrceven hebben ten volien overtuigd worden, waarin ook dan die- inroeping met dc duidlykftc woorden wordt tegen gclprookcn, cn welke Misfive van dat gevolg geweest is dat men de wettigheid van die Reprefentatie op nieuw erkend heeft door de Reprefentanteh .aantefchryven, dat zy de keuzeJier Rcprcfcntaiften voor de Nationaale Vergadering zoude doen bewcikftelligen. ' .

- Wanneer wy de uitgeweeken Burgers uit Friesland aanmerken als geweezen Repicfentanten d:e cene perfoneele twist hebben met de thans werkende hoogst Geconftitueerde macht ia Friesland, dan is het, mynes inziens ook zeer zecker, dat deeze Vergadering, wiWezelvc zich voor dit cn de volgende gefiachten niet als partydig en overheeifeilend gedragen! dat zy vojjens dc 100 cn ïoifte. Artikulen van ons Regie, ment zich mei die twist, als zynde een huishoudelyke zaak in het gewest Friesland niet ka.i of mag melecrcr. — Wanneer mei) een verfchil tuslcb.cn Kepreféntahten in een gewest die hun Post vei laaten hebben en de zoodaanigén die denzelven getrouw hebben blyven waarnecmen aeen zuivere huishoudelyke zaak wil noemen, dan verklaare ik openlyk niet te wcctcii, wat men door die woorden in den geivoonen'zin vastlfaat. Waarom gaan die gevlugte Burgers niet wcederora naar hun gewest — waarom zyn zy gêvlugt —. waarom be. hoeven zy meerder befchroomd zyn voor de Bajonnertcn van dat braave gedeelte des Friesf-bcu Volks, 't welk zieh niet Hechts tegen alle bufcenlandsch geweld, maar ook tee'en al'e

binnenlandfche ovqrhcerfching gewapend heeft dvf alt-s ia

lyf en goed voor Vryheid veil lubben, waarom vrezen » die Wapens meer dan die in Friesland gebleeven Reprefentanten — die zich als Reprefentanten te midden van zvne gewapende Burgers niet «iög rcht, heeft een befclmldi ênd gewcetcn , dat hy een vertrapper dcr Burgerrechten en°een vyand van Vryheid cn Geiykheid is.

Te zeggen dat het voor de Natie van het uiterftegewitrt is ■ om overtuigd tc worden van de wettigheid dér Reprefentatie ten opzichte van het Provinciaal Beftuur iu Friesland'"zoo als het zelve thans is geconlhtuecrd, is deeze Vergadering

een