Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ OPDRACHT.

gaan, volkomen bekent waaren 5 dus en konde ik geenzins op myn gemoed verkrygen, van met opzet tegens deze myne ZetRegelen aan te gaan.

Dienvolgens als ik gewaar wierd, dat men mynen Geelt zekere Eind-palen wilde ftellen, waar in de zelve zich, gelyk als ingeflooten, zoude houden, en de vryheid beneemen, van myne gedachten op eene gematigde-wyze te mogen openbaaren, ook eene tegens myn gemoed ftrydende geveinftheid inboezemen , zo dat ik op eene telkonftige wyze niet meer zoude hebben konnen ftaande houden, dat 3 en 4 maar 7, of meet-konftig niet minder, noch meer, als 5 waaren; zo was het op t laatfte eene geheel onmogelyke zaak voor my , om op myne oude dagen zulk eene valfche Wysgeerte te leeren, en myne noch overio-e tyd des Leevens daar mede onnut en met verlies vaneen' eerlyken naam te flyten, by gevolg al weetens en willens te handelen tegens de Plichten , waar mede ik aan Oob, aan my zeiven, enaan mynen Even-Naaften verbonden was, en aldus een zuiver en oprecht Geweeten tegens verderflyke weereldlyke goederen te verwiüelen.

Ja wanneer ik op myne geheime wiskonftige Bilance of Weeg-fchaal die, voor myne oogen des Geefts zich opdoende , menigerlei vreemde ftoften van dat Geweft naar myn byzonder daar toe uitgevondene Zilver- en Goud-gewichten wilde toetfen en onderzoeken 3 dan konden wel zommige daar van tegen de mindere Goud- en iets grooter zynde Zilver-gewichten het Evenwicht ophaalen , maar tegen het grootfte van Goud waaren ze al tezamen niet vermogend de Bilance te houden , by gevolg waaren myne Weetenfchappen op verre na noch niet toereikende, om dien aangaande eene bepaalde vergelykmg op te maken en dat geene , wat ik zochte , en volgens myne verbintenis zoeken moefte., in mogelyke bepaalde zaken of weezentlvke dingen te beraamen, maar alle myne Voorftellen bleeven altyd onbepaalt en onoploflelyk. Ziende dan m't vervolg, hoe vruchteloos myne onderzoekingen waaren, en hoe alle myne poogingen, om andere ontdekkingen te doen, altyd ter leur geftelt wierden : ook een ontydige Religie-yver z.ch met huysfelyke zaken daarenboven wilde vermengen j dus nam eindelyk

Sluiten