Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BANTAM, en BENGALEN. 5

langer onnoodig aftematten, zonder iets te kunnen vorderen. Wij ankerden dan op de Reede van Spithead, den 8 Julij; geduurende ons verblijf aldaar, beving mij de nieuwsgierigheid om een reisje naar Southampton te doen, hetwelk zestien Engelfche mijlen, of omtrent zes uuren gaans, van Gosport, of de overzijde van Portsmouth afligt. De weg derwaards was meest dor en bergachtig, en het land onvruchtbaar ; doch daar nogthans de fchaapen voedzel konden vinden , vermits wij verfcheiden troepen onderweg ontmoetten. Hier en daar vonden wij kleene ftroomende beekjes, die van het gebergte vloeiden, en tusfchen de ftruiken naar de valleijen ftroomden: halverweg hielden wij ftil aan een dorp, dat den naam van Titch Field draagt, beftaande uit twee lange ftraaten, mettaamlijk fraaije huizen voorzien.

Southampton is eene ftad of vlek , gelegen aan eene rivier , die tegen over Newport op hE'üandWight zich met het zee-water vereenigt; zij is bevaarbaar tot boven de ftad, voor zeefchepen van eene middelmaatige grootte, en voert den naam van Southampton Water. Op dit vlek hebben eertijds Koningen hunnen zetel gevestigd, toen de Denen nog in 't bezit van dit Eiland waren. Het zelve is uit de natuur flerk, vermits de rivier het met twee armen omvangt; bovendien is het met een muur omgeeven, die van gehouwen fteen is opgehaald, en kenmerken van zijn oudA 3 hei4

Sluiten