is toegevoegd aan je favorieten.

Reize van Zeeland, over de Kaap de Goede Hoop, naar Batavia [...] in de jaaren MDCCLXVIII tot MDCCLXXI.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mo AANMERKINGEN

geenen anderen toegang, dan langs het westerhoofd. Thans is het zeer bouwvallig, en de muuren beginnen op verfcheiden plaatfen in te zakken.

Het oogmerk, dat men in 't bouwen van 't zelve gehad heeft, was zoo 't fchijnt om de Reede te befchermen, en het inkomen in de rivier te beletten; doch in die beide opzichten is het nu van weinig nut, vermits de ankerplaats der fchepen, door het aangroeijen der bank , die voor de rivierügt,reeds zoo verre van dit Kasteel verwijderd is, dat fchoon men de fchepen uit hetzelve konde beltrijken, men echter op zoo grootcn afiland weinig fchade zou kunnen toebrengen; en wat het befchermen van den mond der rivieren betreft, hier toe is weinig noodzaakelijkheid, vermits de nog dagelijkfche aangroeijende droogte der bank groote of diepgaande vaartuigen hcl inkomen belet, en een vijand van buiten zou het ingeval van eene landing, langs dien weg niet zoeken; maar liever daartoe een gemakkelijk hard zce-fLrand verkiezen , zoo als men boven Anfiol vindt.

De bank, waar van wij boven melding gemaakt hebben, ligt dwars voor de rivier, en ftrekt zich verre bewesten uit, en een weinig beoosten, om welke reden de Champangs^Tcitjepours, en andere zwaar gelaaden vaartuigen een omweg beoosten de rivier moeten neemen, om kort langs het Oostcr-hoofd, binnen de bank in dezelve

te