is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche amnestien, van de jaaren MCCCCLXXXV, MCCCCLXXXVIII, MDCCLXXXVII, en MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C95)

nc gjtcm be boo?f3 ban ©lacnbewn atso toet in t fjnaïc at* in t particuliere 3«llen bliben in alle huere rechten pjebilegen b^De* ben co*tmnen en ufaigcn fonber te lettcne of ógfte* «leert* te fiebbcne up t oïjuent bat ghcbacn mach toefen in pjubieien ban bensetben recgten en pbi* legen in toat manieren bet 3P enbe 3«Hen alte b?teben ban obttgacten of anbje bie gïjemaect 3?» tec contra* rie toebccgüegrjeben 3pn al* gbecasfecrb enbe te nieuten ^tem hebben boojt belooft enbe üeloben bat top nemermeec en sullen boen noch pjocurecen gbebaen ' tc 3pne birectelpc noch in* iiitcctclic eeneghe 3a«enöie ]

tomen of heeren soubcn 1 mo*

voorfz. Zoon toebehoorende, als wij na den voorfz. vrede van den jaare 1485 uit hunne handen hebben ontvangen.

En de voorfz. van Vlaanderen zullen, zoo wel in ,t generaal als in 't particu* lier, blijven in alle hunne rechten ,privilegien, vrijheden, herkomen en gewoonten, zonder dat men letten of zich ooit beroepen zal op 't geene dat gedaan mag zijn, tot krenking van dezelve rech ten enprevilegien, op wat Wijze het ook zij, en zullen alle daartegen jtrij dende brieven van verbande of andre, die genaakt zouden mogen zijn , vorcltn te rug gegeven, ils verbroken en te niet zijnde.

Voords hebben wij heoofd en beloven dat wij limmer zullen doen noch