Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C rtf )

fcrfratiéf van het Volk, geconfereerd als O,, derzaien, om'te letten , dat de bckleedcrs der Souvereine Magt niet inpicteerden op de wettige Volksrechten.

Voor het Jaar 1581. was de evengemelde Souverame Magt in handen der Graaven, Hertogen of

zoogenaamde Landsheeren, die, 0w:m.

neer zij buiten 's Lands waren, — dezelve

lieten bckleeden door Landvoogden, Gouverneurs of Stadhouders, wier laatfte hier in Holland was Prins Willem van Orange, dien wij doorgaans noemen Prins Willem den Eerflcn, en tot dien zelfden tijd Cwanneerde laatfte Graaf wierd afgezworen) bezaten de Vroedfchaps - Collegie» in cje Steden alleenlijk die tweede Magt, waar van ik zoo even fprak, van naamlijk te ftrekken tot een Contre-poids tegen de Opper-Heeren of derzclver Amptenaars, die de Volksrechten veronachtzaamden.

Na of door de afzweering van den Tijran, keerde deszelfs Souverain gezag terug aan het Volk,

i het welk dus geheel vrij was, om het

zelve geheel vernietigd te laten, - en een

nieuwe Conftitutie ofRegeerings-formvastte Hellen , even als in onze dagen door de verdrukte Amerikanen, die zich van deBritfcheOpperman hebben vrij gevogten, is gefchied.

Maar de verpligting, waar onder men

zich bij vroegere Overcenkomftcn , en fpeciaal

bij

Sluiten