is toegevoegd aan uw favorieten.

Nederlandsche amnestien, van de jaaren MCCCCLXXXV, MCCCCLXXXVIII, MDCCLXXXVII, en MDCCLXXXVIII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 165 )

En heefc de Raad-Pcnfionaris, ter gelegenheid der lecture van 't voorfz. Credentiaal, gecommuniceerd een Misfive van Burgemeesterèn en Regeerders der gemelde Stad van den S3 dezer aan hem gefchreven, op 't fubjcét der remotie van zeven Vroedfchappen, en de fuppletie van derzelver plaatzen, en het gebeurde bij die gelegenheid ; in de navolgende Misfive vervat.

Hoog Edele Gsflrenge Heer!

Heden morgen, opderzelver verzoek, ter Vergadering van de Vroedfchap dezer Stad, acces zijnde verleend aan een aantal Opper- en Onderofficieren van dezer Stads Schutterij als Gecommitteerden van den Krijgsraad , mitsgaders aan de Gcconftitueerden van meer dan iaoo Burgers en Ingezetenen dezer Stad; hebben dezelve gezamentlijk, bij monde van Mr. H. A. Kreet als Secretaris van den Krijgsraad, aan de Vergadering van de Vroedfchap voorgedragen: dat zij als ten, uiterften nadeelig voor de welvaart en belangens dezer Stad en Burgerij hielden het langer aanblijven in de Vroedfchap dezer Stad, van de als toen mede aanwezende Heeren alle Raden in de Vroedfchap:

L 3 Vte*